Quyền của Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong kinh doanh

Ngày 10/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Theo đó, văn bản này đã quy định về quyền của PVN trong kinh doanh.

Cụ thể, theo Điều 10 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 07/2018/NĐ-CP, trong hoạt động kinh doanh PVN có các quyền sau:

1. Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu kinh doanh và đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

2. Kinh doanh những ngành, nghề đã đăng ký và các ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng, nhu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định tại  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và quy định của pháp luật.

3. Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước và ký kết hợp đồng.

4. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ theo giá thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật về giá, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá.

5. Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản, góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn đối với công ty con theo trình tự quy định của pháp luật và phân cấp tại Chương III và Chương IV của  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

6. Quyết định đầu tư vốn/góp vốn, nắm giữ, tăng/giảm vốn, bán/thoái vốn, tăng/giảm tỷ lệ sở hữu của PVN tại doanh nghiệp khác theo trình tự quy định của pháp luật và phân cấp tại Chương III và Chương IV của  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

7. Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các đơn vị nghiên cứu khoa học, đào tạo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương theo quy định của pháp luật và phân cấp tại Chương III và Chương IV của  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

8. Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và phân cấp tại Chương III và Chương IV của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; sử dụng vốn, tài sản của PVN để liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

9. Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, mua bán tài sản và hợp đồng kinh tế khác theo quy định của pháp luật và phân cấp tại Chương III, Chương IV của  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

10. Tuyển chọn, ký kết hợp đồng lao động; bố trí, sử dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động; lựa chọn hình thức trả lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các quy định của Nhà nước và pháp luật về lao động, tiền lương, tiền công và quy định tại khoản 2 Điều 14  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

11. Xây dựng, ban hành các quy chế quản lý nội bộ, tiêu chuẩn, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức lao động, đơn giá tiền lương và chi phí khác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh và phù hợp với quy định của pháp luật.

12. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư; thực hiện quyền chủ sở hữu đối với phần vốn PVN đã đầu tư vào công ty con và công ty liên kết theo quy định của pháp luật.

13. Có các quyền sản xuất, kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xem thêm: Nghị định 07/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/01/2018. 

Gởi câu hỏi

240

Văn bản liên quan