Quyền hạn Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 53/2013/TT-BTNMT quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản.

Theo quy định tại Thông tư 53/2013/TT-BTNMT, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản có những quyền hạn sau đây:

Quyen han Pho chu tich hoi dong tham dinh de an tham do khoang san, thong tu 53/2013/TT-BTNMT

Nguồn: Internet

  • Yêu cầu Cơ quan Thường trực Hội đồng cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu và những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò khoáng sản để nghiên cứu, phục vụ cho việc nhận xét, đánh giá đề án;

  • Đối thoại trực tiếp với các bên tham gia tại phiên họp Hội đồng; được bảo lưu trong biên bản những ý kiến của mình khác với kết luận của Chủ tịch Hội đồng.

  • Phó Chủ tịch Hội đồng còn có trách nhiệm và quyền hạn như của Chủ tịch Hội đồng tại phiên họp của Hội đồng trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

Bên cạnh đó, Thông tư 53/2013/TT-BTNMT cũng quy định về trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng như sau:

  • Tham gia phiên họp của Hội đồng. Trường hợp không thể tham dự phiên họp của Hội đồng, Ủy viên Hội đồng thông báo cho Chủ tịch Hội đồng hoặc Cơ quan Thường trực Hội đồng trước khi phiên họp tiến hành ít nhất 01 ngày làm việc;

  • Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đề án thăm dò khoáng sản;

  • Nhận xét, đánh giá nội dung đề án thăm dò khoáng sản và chịu trách nhiệm về những ý kiến nhận xét, đánh giá của mình trước Hội đồng;

  • Tham gia các hoạt động khác có liên quan đến đề án thăm dò khoáng sản khi Hội đồng yêu cầu.

Xem chi tiết tại Thông tư 53/2013/TT-BTNMT có hiệu lực từ 15/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

31

Văn bản liên quan