Quyền khai thác, sử dụng thông tin tài sản công trong CSDL quốc gia

Hiện nay, các tội phạm về an ninh mạng đang có xu hướng gia tăng và nguy hiểm hơn, vì thế việc quản lý, khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia là điều cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin.

Mới đây, Nhà nước đã ban hành Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Theo quy định mới, việc khai thác, sử dụng thông tin về tài sản công trong Cơ sở dữ liệu quốc gia được thực hiện như sau:

  • Bộ Tài chính được khai thác thông tin về tài sản công của cả nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

  • Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền khai thác thông tin tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

  • Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản kê khai trong Cơ sở dữ liệu quốc gia có quyền khai thác thông tin tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị và các đơn vị trực thuộc (nếu có) trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

  • Thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia được sử dụng theo quy định tại Điều 129 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

  • Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia vào các mục đích tại quy định tại.

Xem thêm Thông tư 67/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

297

Văn bản liên quan