Quyền lợi khi được tặng danh hiệu thi đua ngành VHTTDL

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL, cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Ngành) được hưởng các quyền lợi sau đây:

quyen loi khi duoc tang danh hieu thi dua, thong tu 07/2019/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Đối với tập thể: Tập thể được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được cấp Bằng khen, Giấy chứng nhận và tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; có quyền lưu giữ, trưng bày và sử dụng Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận hoặc hiện vật khen thưởng trên các văn bản, tài liệu chính thức của cơ quan, đơn vị.

 • Đối với cá nhân: Cá nhân được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được nhận Bằng khen, Giấy chứng nhận và tiền thưởng hoặc hiện vật theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; được ưu tiên cử đi nghiên cứu, học tập, công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn ở trong và ngoài nước; được ưu tiên, xem xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và được xem xét nâng lương trước thời hạn theo quy định.

Cùng với đó, Thông tư 07 cũng quy định cá nhân, tập thể được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có trách nhiệm phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu để đạt danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao hơn; bảo quản các hiện vật được tặng thưởng.

Ngoài ra, Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL cũng liệt kê các đối tượng được thi đua, khen thưởng như sau:

Thứ nhất: Đối tượng thi đua bao gồm:

 • Các Tổng cục và tương đương, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ 

 • Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ

 • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Trung tâm Văn hóa và Thể thao cấp huyện;

 • Các phòng, ban hoặc tương đương trực thuộc Tổng cục và tương đương, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ 

 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bao gồm cả công chức đang trong thời gian tập sự, nhân viên hợp đồng không xác định thời hạn đang làm việc tại cơ quan, đơn vị nêu trên.

Thứ hai: Đối tượng khen thưởng bao gồm:

 • Các đối tượng thi đua nêu trên

 • Các hiệp hội, hội, liên đoàn nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

 • Các cá nhân, tập thể không thuộc Ngành có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 • Các cá nhân, tập thể Việt Nam ở nước ngoài và các cá nhân, tập thể nước ngoài có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 15/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan