Quyền mua lại cổ phiếu của chính mình của Công ty đại chúng

Đây là nội dung quan trọng trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Theo đó, giao dịch cổ phiếu đã được công ty đại chúng mua lại của chính mình được quy định trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán cần tuân thủ các quy định sau:

cổ phiếu được công ty đại chúng mua lại của chính mình, Dự thảo thông tư

Quyền mua lại cổ phiếu của chính mình của Công ty đại chúng (ảnh minh họa)

 • Tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch phải thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình theo đúng nội dung đã công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 37 Luật Chứng khoán.

 • Nguyên tắc xác định giá đặt mua lại cổ phiếu của chính mình của công ty đại chúng trên hệ thống giao dịch theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch được quy định như sau:

  • Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

  • Khối lượng đặt mua: trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).

  • Quy định này áp dụng cho tới khi tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu của chính mình với khối lượng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 • Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình được bán ra cổ phiếu sau khi mua lại theo quy định tại Khoản 7 Điều 36 Luật Chứng khoán thực hiện trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán hoặc trên hệ thống chuyển quyền sở hữu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

 • Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình trước ngày 01/01/2021, việc đặt bán cổ phiếu này thực hiện như sau:

  • Giá đặt bán ≥  Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

  • Khối lượng đặt bán: trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Long Bình

Gởi câu hỏi

31

Văn bản liên quan