Quyền & Nghĩa vụ chủ thể cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới

Đây là một trong hai nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo.

Quyền & Nghĩa vụ chủ thể cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới, Dự thảo nghị định hướng dẫn Luật quảng cáo

Quyền & Nghĩa vụ chủ thể cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới (ảnh minh họa)

Theo đó, Quyền và Nghĩa vụ của các chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP như sau:

** Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới trên môi trường mạng có phát sinh doanh thu tại Việt Nam thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng có người truy cập từ Việt Nam hoặc có người sử dụng tại Việt Nam phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam về quảng cáo, về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định pháp luật về thuế;

 • Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này khi cung cấp quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

 • Chủ động rà soát, kiểm tra sản phẩm quảng cáo không  vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo và không đặt sản phẩm quảng cáo vào các vị trí có nội dung vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng;

 •  Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

 • Có giải pháp bảo đảm người phát hành quảng cáo ở Việt Nam có khả năng kiểm soát, phát hiện và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về quảng cáo;  

** Đối với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có quyền và nghĩa vụ sau:

 • Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên nền tảng của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải có trách nhiệm kiểm tra nội dung sản phẩm quảng cáo, bảo đảm không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo và yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có trách nhiệm lựa chọn vị trí đặt quảng cáo không vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng.

 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế;

 • Đối với người phát hành quảng cáo tại Việt Nam có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Bảo đảm có khả năng kiểm soát để phát hiện, loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo được cung cấp từ dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới;   

 • Không đăng, phát sản phẩm quảng cáo của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật Việt Nam bằng văn bản.

** Đối với người quảng cáo có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Không đăng, phát sản phẩm quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam;

 • Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo khi trực tiếp ký kết quảng cáo với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam;

 • Có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo loại bỏ các sản phẩm quảng cáo bị gắn vào các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

Xem chi tiết Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP.

Long Bình

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan