Quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp

Luật giám định tư pháp 2012 được ban hành ngày 20/6/2012. Luật gồm 8 Chương, 46 Điều quy định về nhiều vấn đề trong hoạt động tư pháp, tiêu biểu là các nội dung về quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp khi thực hiện giám định tư pháp.

 

Theo quy định tại Điều 23 Luật giám định tư pháp 2012, người giám định tư pháp có các quyền sau:

  • Lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định theo nội dung yêu cầu giám định;
  • Sử dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá nhân, tổ chức khác thực hiện nhằm phục vụ cho việc giám định;
  • Độc lập đưa ra kết luận giám định.

Bên cạnh đó, người giám định tư pháp phải có nghĩa vụ:

  • Tuân thủ các nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp;
  • Thực hiện giám định theo đúng nội dung yêu cầu giám định;
  • Thực hiện và trả kết luận giám định đúng thời hạn yêu cầu; trong trường hợp cần thiết phải có thêm thời gian để thực hiện giám định thì phải thông báo kịp thời cho người trưng cầu, yêu cầu giám định biết;
  • Lập hồ sơ giám định;
  • Bảo quản mẫu vật giám định, tài liệu liên quan đến vụ việc giám định;
  • Không được thông báo kết quả giám định cho người khác, trừ trường hợp được người đã trưng cầu, yêu cầu giám định đồng ý bằng văn bản;
  • Chịu trách nhiệm cá nhân về kết luận giám định do mình đưa ra. Trường hợp cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức thì còn phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

Ngoài các quyền, nghĩa vụ này, người giám định tư pháp còn có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về tố tụng.

Gởi câu hỏi

148

Văn bản liên quan