Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo

Đây là nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 15/12/2017. Theo đó, các bên tham gia liên kết đào tạo có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Quyền của các bên tham gia liên kết đào tạo

 • Thống nhất mức thu lệ phí tuyển sinh, học phí, thù lao cho người học trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp theo quy định;
 • Thỏa thuận, ký kết hợp đồng thực hiện liên kết đào tạo.

2. Nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo

- Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo

 • Về tổ chức tuyển sinh:

Thực hiện tuyển sinh theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

 • Về tổ chức đào tạo:
  • Thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định của chương trình đào tạo; lập kế hoạch thực hiện, phân công giảng dạy, đánh giá, công nhận kết quả học tập và rèn luyện; cấp phát văn bằng theo quy định tại Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;
  • Liên kết đào tạo hình thức chính quy được thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp và Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.
  • Liên kết đào tạo hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Người đứng đầu đơn vị chủ trì liên kết đào tạo ban hành quyết định tuyển sinh liên kết đào tạo khi đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Điều 5 Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH. Quyết định tuyển sinh liên kết đào tạo phải nêu rõ tên ngành, nghề, trình độ và hình thức đào tạo, đối tượng và hình thức tuyển sinh.

- Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo chịu trách nhiệm:

 • Phối hợp với đơn vị chủ trì đào tạo theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đào tạo;
 • Phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, việc tổ chức dạy, học và phản ánh kịp thời với đơn vị chủ trì đào tạo những biểu hiện sai phạm để kịp thời chấn chỉnh.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành ngày 29/01/2018.  

Gởi câu hỏi

201

Văn bản liên quan