Quyền và nghĩa vụ của cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 165/2017/NĐ-CP về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nghị định 165/2017/NĐ-CP

Quyền và nghĩa vụ của cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 6 Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được giao quản lý, sử dụng tài sản như sau:

1. Cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được giao quản lý, sử dụng tài sản có các quyền sau đây:

 • Sử dụng tài sản phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản được giao theo chế độ quy định;

 • Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;

 • Khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng được giao quản lý, sử dụng tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

 • Bảo vệ, sử dụng tài sản đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm;

 • Lập quản lý hồ sơ tài sản, kế toán tài sản, kiểm kê, đánh giá lại tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định này và pháp luật về kế toán;

 • Báo cáo và công khai tài sản theo quy định;

 • Thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật;

 • Giao lại tài sản cho cơ quan có thẩm quyền khi có quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền;

 • Chịu sự giám sát, kiểm tra của Ủy ban kiểm tra thuộc cấp ủy và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng;

 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 165/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2018.

Ty Na

Gởi câu hỏi

43

Văn bản liên quan