Quyền và trách nhiệm khi khai thác, cập nhật Cơ sở DLQG về Bảo hiểm

Ngày 04/09/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia. Dự thảo đang được xem xét và đóng góp ý kiến.

Quyền và trách nhiệm khi khai thác, cập nhật Cơ sở DLQG về Bảo hiểm, Dự thảo Nghị định

Quyền và trách nhiệm khi khai thác, cập nhật Cơ sở DLQG về Bảo hiểm (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 5 Dự thảo Nghị định quy định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi khai thác, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm như  sau:

Tổ chức, cá nhân khi khai thác, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm có các quyền:

 • Được quyền truy cập, khai thác dữ liệu về mình hoặc do mình tạo ra, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm trừ pháp luật có quy định khác.

 • Phản ánh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về nội dung dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

 • Được quyền sử dụng các thông tin, dữ liệu về mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm để nộp hoặc gửi cho các cơ quan, tổ chức cá nhân yêu cầu khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc các hoạt động xã hội.

 • Được hướng dẫn về việc khai thác, tương tác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Tổ chức, cá nhân khi khai thác, cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểmcó trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cung cấp để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

 • Thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền khi khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cung cấp thông tin để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm các quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Nghị định dự thảo quy định những hành vi không được làm về việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm như sau:

 1. Phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin hoặc cản trở quá trình vận hành, duy trì ổn định, liên tục của Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

 2. Truy cập bất hợp pháp để thực hiện các hành vi làm sai lệch, thay đổi, xóa, hủy dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

 3. Khai thác dữ liệu không phải của mình mà chưa được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu hoặc không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

 4. Cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm trái pháp luật hoặc lợi dụng việc cung cấp thông tin để trục lợi.

 5. Sử dụng thông tin khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm không đúng mục đích.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định  dự kiến có hiệu lực năm 2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan