Rà soát, điều chỉnh, bổ sung dòng chảy tối thiểu trên sông, suối

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 64/2017/TT-BTNMT vào ngày 22/12/2017 quy định cụ thể về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung dòng chảy tối thiểu trên sông, suối.

Theo đó, Thông tư 64 quy định việc rà soát, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên sông, suối được thực hiện định kỳ năm (05) năm một lần hoặc trong các trường hợp sau:

  • Có sự điều chỉnh quy hoạch liên quan đến khai thác, sử dụng nước;

  • Có dự án, công trình khai thác, sử dụng nước mới được hình thành làm thay đổi lớn đến chế độ dòng chảy trên sông, suối;

  • Có sự biến động về điều kiện tự nhiên tác động lớn đến nguồn nước.

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dòng chảy tối thiểu trên sông, suối quyết định việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung. Việc xác định, công bố dòng chảy tối thiểu trên sông, suối thực hiện theo quy định.

Xem chi tiết Thông tư 64/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05/02/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

104

Văn bản liên quan