Sáng kiến nào là căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua ngành VHTTDL?

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, tại Khỏa 1 Điều 7 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL quy định, căn cứ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng là các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng, cụ thể bao gồm:

sang kien de tai nghien cuu khoa hoc duoc la can cu xet tang danh hieu thi dua, Thong tu 07/2019/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP;

  • Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành;

  • Đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ được ban hành;

  • Các giải thưởng Vàng, Bạc, Đồng (Nhất, Nhì, Ba hoặc A, B, C) tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp và triển lãm về văn học - nghệ thuật cấp quốc gia do bộ, ngành tổ chức hoặc giải thưởng của các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương tổ chức hoặc các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín.

Bên cạnh đó, các sáng kiến này cũng được Thông tư 07 thực hiện phân loại như sau:

  • Sáng kiến cấp toàn quốc là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với toàn quốc;

  • Sáng kiến cấp bộ là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó, được áp dụng trong hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với Ngành;

  • Sáng kiến cấp cơ sở là các giải pháp mới được tạo ra hoặc cải tiến các giải pháp trước đó được áp dụng; trong hoạt động về văn hóa, thể thao và du lịch, mang lại lợi ích và hiệu quả thiết thực đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị.\

Tài liệu để làm căn cứ chứng minh sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, văn bản quy phạm pháp luật được đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng bao gồm:

  • Giấy chứng nhận sáng kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Biên bản nghiệm thu của Hội đồng khoa học - công nghệ cấp có thẩm quyền. Đối tượng được công nhận có đề tài nghiên cứu khoa học là Chủ nhiệm đề tài và người trực tiếp tham gia nghiên cứu đề tài;

  • Đối với văn bản quy phạm pháp luật, Đề án trình Chính phủ: Người được đề nghị xét khen thưởng là người có tên trong Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập;

  • Đối với các giải thưởng tại các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật cấp quốc gia do bộ, ngành tổ chức hoặc giải thưởng của các hội văn học - nghệ thuật chuyên ngành Trung ương tổ chức hoặc các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp và triển lãm về văn học, nghệ thuật quốc tế có uy tín: Giải thưởng được tính là giải thưởng dành cho cá nhân. Đối với các chương trình, vở diễn được giải, giải thưởng được tính là giải thưởng dành cho cá nhân là đạo diễn của chương trình, vở diễn.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 15/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

102

Văn bản liên quan