Sắp tới, khoảng cách lương tối thiểu giữa các vùng sẽ điều chỉnh hợp lý

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 50-NQ/TW năm 2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Ảnh minh họa

Theo đó, một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đặt ra tại Nghị quyết này là hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư, cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung quy định bảo đảm quyền, nghĩa vụ, công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp về tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, vốn đầu tư, thu nhập và lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư và chủ thể có liên quan, phù hợp với các cam kết quốc tế. Đồng thời có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm.

- Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về lao động, việc làm và tiền lương, bảo đảm hài hoà lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động theo hướng minh bạch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

- Điều chỉnh hợp lý khoảng cách lương tối thiểu giữa các vùng để hạn chế tập trung lao động tại các đô thị lớn, giảm áp lực về cơ sở hạ tầng.

- Quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường mẫu giáo, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao,... phục vụ người lao động.

- Quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, trong thời gian sắp tới, khoảng cách lương tối thiểu giữa các vùng sẽ được điều chỉnh cho hợp lý hơn, khoảng cách “giàu - nghèo” giữa các vùng đô thị và nông thôn theo đó có thể sẽ được thu hẹp.

Xem thêm các nội dung chỉ đạo tại: Nghị quyết 50-NQ/TW được ban hành ngày 20/8/2019.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

795

Văn bản liên quan