Sắp tới sẽ cụ thể thời gian chốt số liệu của DN kinh doanh DV mua bán nợ

Ngày 01/10/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 84/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Sắp tới sẽ cụ thể thời gian chốt số liệu của DN kinh doanh DV mua bán nợ, Thông tư 84/2020/TT-BTC

Sắp tới sẽ cụ thể thời gian chốt số liệu của DN kinh doanh DV mua bán nợ (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 3 Thông tư 84/2020/TT-BTC bổ sung khoản 4 Điều 8 Thông tư 53/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, chế độ báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ cụ thể như sau:

- Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và trong trường hợp đột xuất, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, tình hình kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Định kỳ hàng quý và trong trường hợp đột xuất, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình cấp, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

- Trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính và trong trường hợp đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo về tình hình kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố cho Bộ Tài chính.

- Thời gian chốt số liệu và phương thức gửi báo cáo:

+ Thời gian chốt số liệu báo cáo quý, năm: Tính từ thời điểm bắt đầu lấy số liệu đến hết thời điểm kết thúc lấy số liệu (trừ số liệu phản ánh tại thời điểm nhất định). Thời điểm bắt đầu lấy số liệu là ngày đầu tiên của quý, năm báo cáo (đối với số liệu lũy kế là ngày đầu năm báo cáo); thời điểm kết thúc lấy số liệu là ngày cuối cùng của quý, năm báo cáo.

+ Phương thức gửi báo cáo thực hiện theo một trong các phương thức sau:

  • Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

  • Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;

  • Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

+ Nội dung, thời gian chốt số liệu và thời hạn gửi báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

 Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 84/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan