Sắp tới sẽ giảm 20 - 50% tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiền sử dụng đất tại Thông tư 76/2014/TT-BTC. Thông tư 332 có hiệu lực từ ngày 10.2.2017.

Theo đó, Thông tư 332/2016/TT-BTC đã bổ sung một số trường hợp được giảm tiền sử dụng đất đối với dự án hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng như sau:

Một là, những trường hợp được giao đất từ 27.12.2015 đến 10..2.2017, thuộc đối tượng ưu đãi tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và có nộp hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất được hưởng ưu đãi theo quy định tại Thông tư 76.

Hai là, giảm 50% tiền sử dụng đất với dự án thuộc địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; hoặc các dự án có vốn từ 6.000 tỉ đồng trở lên, đã giải ngân ít nhất 6.000 tỉ đồng trong 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư.

Ba là, giảm 30% tiền sử dụng đất với dự án được áp dụng tại địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc tại vùng nông thôn sử dụng ít nhất 500 lao động.

Bốn là, giảm 20% tiền sử dụng đất với dự án không thuộc 2 trường hợp liền kề nêu trên.

Thông tư 332 cũng bổ sung quy định về việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Cụ thể, trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đấu giá có giá trị từ 10 tỉ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 30 tỉ đồng trở lên với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 20 tỉ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại thì giá khởi điểm là giá đất cụ thể do Sở TN&MT xác định, chuyển cho Hội đồng thẩm định giá đất của địa phương do Sở tài chính làm thường trực hội đồng để tổ chức thẩm định.

Trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 10 tỉ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 30 tỉ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 20 tỉ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá khởi điểm là giá đất cụ thể do cơ quan tài chính xác định dựa trên bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Nguồn: Báo Lao động 

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan