SD bảng thời hạn để xác định giá trị hồ sơ, tài liệu chuyên ngành KH&CN

Ngày 10/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất ban hành Thông tư 19/2019/TT-BKHCN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Theo đó, Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được sử dụng làm căn cứ để xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ của cơ quan. Thông tư 19/2019/TT-BKHCN quy định khi xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phải bảo đảm các yêu cầu sau:

xac dinh gia tri ho so tai lieu KHCN, thong tu 19/2019/TT-BKHCN

Hình minh họa (nguồn internet)

- Mức xác định thời hạn bảo quản cho mỗi hồ sơ, tài liệu cụ thể không được thấp hơn thời hạn bảo quản được quy định tại Thông tư này;

- Khi tiến hành lựa chọn hồ sơ, tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, phải xem xét mức độ đầy đủ của khối (phông) tài liệu, đồng thời lưu ý đến những giai đoạn, thời điểm lịch sử để có thể nâng mức thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu lên cao hơn so với mức quy định trong Thông tư;

- Đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ đã hết thời hạn bảo quản, Lưu trữ cơ quan phải tiến hành lập Danh mục trình Hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu xem xét, đánh giá lại, nếu cần có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản.

Lưu ý: Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định tại Bảng thời hạn ban hành kèm theo Thông tư 19/2019/TT-BKHCN, cơ quan, đơn vị có thể vận dụng mức thời hạn bảo quản của nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng có trong Bảng thời hạn và các quy định của pháp luật về lưu trữ để xác định.

Xem chi tiết tại Thông tư 19/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ 03/02/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

66

Văn bản liên quan