Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện báo cáo định kỳ như thế nào?

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện báo cáo định kỳ như thế nào?, Thông tư 77/2020/TT-BTC

Sở Giao dịch chứng khoán thực hiện báo cáo định kỳ như thế nào? (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 77/2020/TT-BTC hướng dẫn cụ thể về chế độ báo cáo định kỳ của Sở Giao dịch chứng khoán như sau:

1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quy định  sau:

 • Số lượng doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong đó chi tiết về loại hình doanh nghiệp gồm: công ty đại chúng, công ty cổ phần chưa đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn; số đợt phát hành trái phiếu (trong đó bao gồm phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có bảo đảm, phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền, phát hành trái phiếu xanh);

 •  Điều kiện, điều khoản chính của trái phiếu dự kiến phát hành và kết quả phát hành;

 • Lãi suất phát hành bình quân của từng kỳ hạn;

 • Thị trường, địa điểm tổ chức phát hành;

 • Báo cáo về tình hình đăng ký, lưu ký, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, nội dung gồm: Số lượng doanh nghiệp đăng ký, lưu ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; khối lượng trái phiếu giao dịch trong kỳ; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đối với từng mã trái phiếu được đăng ký.

Lưu ý: Đối với báo cáo 06 tháng và báo cáo năm có thêm các nội dung sau:

 • Vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm trong nội dung công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định 163/2018/NĐ-CP;

 • Khối lượng trái phiếu phát hành trong kỳ của từng doanh nghiệp phát hành;

 • Tổng khối lượng trái phiếu lưu ký tại thời điểm cuối kỳ theo báo cáo của các tổ chức lưu ký trái phiếu;

 • Đánh giá, nhận xét về tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ.

2. Nơi nhận, hình thức và phương thức báo cáo:

Nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội gửi báo cáo giấy và điện tử về địa chỉ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (email: baocaotpdn.tcnh@mof.gov.vn).

3. Thời hạn báo cáo:

 • Đối với báo cáo tháng, chậm nhất là ngày 10 của tháng sau;

 • Đối với báo cáo quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý sau; riêng đối với báo cáo 06 tháng, chậm nhất là ngày 30 tháng 9;

 • Đối với báo cáo năm, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 29 tháng 4 năm sau.

Chi tiết xem tại Thông tư 77/2020/TT-BTC có hiệu lực ngày 28/9/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan