Sở KHĐT phải thu thập thông tin nào về DN để phòng, chống rửa tiền?

Đây là nội dung đáng quan tâm được quy định tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Cụ thể, Khoản 6 Điều 1 Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định nhằm đảm đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền thì các cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật phòng, chống rửa tiền là Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thu thập và lưu giữ các thông tin sau đây về các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trên địa bàn tỉnh, thành phố:

 • Thông tin cơ bản về doanh nghiệp: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt, địa chỉ đặt trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, số fax, lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

 • Vốn điều lệ (Vốn pháp định, vốn đăng ký bị bãi bỏ)

 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (nếu có) (bãi bỏ danh sách cổ đông lớn)

so KHDT phai thu thap thong tin ve DN thanh lap de phong chong rua tien, Nghi dinh 87/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Đồng thời, Nghị định 116/2013/NĐ-CP có quy định Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm lưu giữ và cập nhật thông tin sau đây về doanh nghiệp niêm yết:

 • Thông tin cơ bản về doanh nghiệp niêm yết: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt, địa chỉ đặt trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, số fax, lĩnh vực hoạt động kinh doanh;

 • Vốn điều lệ;

 • Danh sách người sáng lập, cổ đông lớn;

 • Người đại diện theo pháp luật;

 • Chủ sở hữu hưởng lợi;

 • Thông tin khác.

Đối với tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Luật phòng, chống rửa tiền phải lưu giữ, cập nhật các thông tin sau đây về khách hàng:

 • Thông tin về người ủy quyền, người được ủy quyền: Phải bao gồm các thông tin quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Nghị định này;

 • Nội dung ủy quyền;

 • Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 14/11/2019 và Nghị định 116/2013/NĐ-CP.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan