Số tiền bảo hiểm cháy nổ tối thiểu

Ngày 23/2/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 23/2018/NĐ-CP kèm theo đó là quy định về số tiền bảo hiểm cháy nổ tối thiểu.

Nghị định 23 đề cập đến số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các loại tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, gồm:

  • Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
  • Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).


Nếu như không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau:

  • Đối với nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.
  • Đối với các các loại hàng hóa, vật tư(bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thì số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

Xem chi tiết tại Nghị định 23/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2018.
 

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

442

Văn bản liên quan