Sử dụng danh mục thuốc thiết yếu theo Thông tư 19/2018/TT-NHNN

Thông tư 19/2018/TT-BYT về danh mục thuốc thiết yếu được ban hành ngày 30/8/2018. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư này là quy định về sử dụng danh mục thuốc thiết yếu.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 19/2018/TT-BYT, danh mục thuốc thiết yếu được sử dụng cho các mục đích sau đây:

Một là, xây dựng thống nhất các chính sách của Nhà nước về: đầu tư, quản lý giá, vốn, thuế, phí các vấn đề liên quan đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản, kiểm nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để bảo đảm có đủ thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Hai là, sử dụng trong các hoạt động đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn sử dụng thuốc cho học sinh, sinh viên tại các trường có đào tạo khối ngành sức khỏe.

Ba là, xây dựng danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.

Bốn là, làm cơ sở để Hội đồng thuốc và điều trị xây dựng danh mục thuốc sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu điều trị trình người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phê duyệt.

Năm là, làm cơ sở để xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Sáu là, quy định phạm vi bán lẻ thuốc tại cơ sở bán lẻ là tủ thuốc trạm y tế xã, bao gồm:

  • Thuốc có ký hiệu (*) trong danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm thiết yếu;
  • Toàn bộ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền thiết yếu ban hành kèm theo Thông tư 19/2018/TT-BYT.

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 19/2018/TT-BYT có hiệu lực ngày 15/10/2018.  

Gởi câu hỏi

1,875

Văn bản liên quan