Sửa đổi, bổ sung điều kiện nhận chế bản, in, gia công sau in

Ngày 28/02/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in.

Theo đó, Nghị định 25 quy định khi nhận chế bản, in, gia công sau in cần phải đáp ứng những điều kiện sau:

Có hợp đồng in bằng văn bản hoặc phiếu đặt in theo mẫu quy định giữa cơ sở in với cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in (bao gồm việc tăng số lượng đối với từng sản phẩm in), cụ thể như sau:

  • Đối với sản phẩm in quy định tại các Điều 17, 19 và 20 Nghị định 25 phải có hợp đồng in
  • Đối với sản phẩm in quy định tại Điều 22 Nghị định 25 phải có phiếu đặt in theo mẫu quy định.

Ngoài quy định tại nêu trên, cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in khi cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt in cung cấp đủ các giấy tờ sau đây:

  • Bản mẫu của sản phẩm đặt in đã được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in;
  • Giấy tờ liên quan đến sản phẩm nhận in theo quy định tại các Điều 17, 19, 20 Nghị định 25 và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Xem chi tiết Nghị định 25/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan