Sửa đổi, bổ sung hồ sơ yêu cầu cấp GCN tổ chức giám định

Ngày 19/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo như Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL, tổ chức yêu cầu cấp GCN tổ chức giám định nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu cấp GCN tổ chức giám định qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả.

Hồ sơ bao gồm:

  • Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định;

  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc giấy đăng ký hoạt động hoặc quyết định thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc giữa tổ chức và giám định viên làm việc cho tổ chức.

Xem toàn văn quy định mới tại Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan