Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTNMT

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 65/2014/TT-BTNMT về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTNMT, Thông tư 65/2014/TT-BTNMT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTNMT (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 65/2014/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTNMT như sau:

1. Bổ sung vào điểm b, mục 4.2.2.1, hạng mục 4, phần I số ca máy sử dụng trong một năm: máy nội nghiệp là 500 ca.

2. Bổ sung vào điểm c, mục 4.2.2.1, hạng mục 4, phần I thời hạn sử dụng thiết bị như sau:

a. Thiết bị có thời gian sử dụng 5 năm: Máy vi tính PC, máy in laze.

b. Thiết bị có thời gian sử dụng 10 năm: Máy quét, máy photocopy, điều hòa nhiệt độ, máy in phun A0 (máy vẽ Ploter), phần mềm số hóa, máy xử lý phim, máy soát phim, máy in phim, máy phơi bản, máy sấy bản kẽm, thiết bị điện kẽm, máy in thử, máy in thật, máy nâng giấy, máy xén giấy.

Xem chi tiết tại Thông tư 65/2014/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/02/2015.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

20

Văn bản liên quan