Sửa đổi điều kiện AD Biểu giá chi phí tránh được đối với Bên bán điện

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2019.

Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 29/2019/TT-BCT sửa đổi Điều 7 Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định Bên bán điện được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi công suất đặt của nhà máy thủy điện nhỏ hơn hoặc băng 30 MW (thay vì nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW và toàn bộ điện năng được sản xuất từ Năng lượng tái tạo).

dieu kien AD bieu gia chi phi tranh duoc doi voi ben ban dien, Thong tu 29/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng có sửa đổi trách nhiệm của các đơn vị điện lực khác khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được như sau:

  • Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm lập Biểu giá chi phí tránh được hàng năm và bảo mật thông tin liên quan đến chi phí của nhà máy điện dùng để tính Biểu giá chi phí tránh được.

  • Các đơn vị điện lực có liên quan được Cục Điều tiết điện lực chỉ định có trách nhiệm cung cấp các số liệu liên quan khác cần thiết phục vụ yêu cầu tính Biểu giá chi phí tránh được cho Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Đồng thời, Thông tư 29/2019/TT-BCT quy định bãi bỏ Điều 5, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 10, Khoản 6 và Khoản 7 Điều 11, Khoản 2 Điều 14, Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục IV của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ. Bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2016.

Đáng chú ý, ban hành kèm theo Thông tư này là Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục IV quy định chi tiết Biểu giá chi phí tránh được, phương pháp tính toán Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng Biểu giá chi phí tránh được.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 29/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan