Sửa đổi điều kiện nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra ATGT

Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được ban hành ngày 19/9/2018.

Theo đó, Nghị định này đã sửa đổi các điều kiện đối với nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông được quy định trước đó tại Điều 12 Nghị định 11/2010/NĐ-CP và đã được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 64/2016/NĐ-CP, theo đó, nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông phải đáp ứng điều kiện sau:

- Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B, phải có ít nhất 10 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 04 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ, 01 thẩm tra viên là kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 01 thẩm tra viên là người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.

- Đối với dự án nhóm C và công trình đường bộ đang khai thác, phải có ít nhất 05 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 01 thẩm tra viên là kỹ sư công trình đường bộ, 01 thẩm tra viên là kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 01 thẩm tra viên là người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.

Nghị định này giữ nguyên các điều kiện đối với cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông và cá nhân đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông đã được sửa đổi trước đó tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 64/2016/NĐ-CP. Cụ thể:

- Cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông (sau đây gọi là thẩm tra viên) phải có chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ còn giá trị sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp.

- Cá nhân đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông, ngoài đáp ứng các điều kiện như đối với cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông, còn phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  • Đảm nhận chức danh Chủ nhiệm đồ án thiết kế ít nhất 03 công trình đường bộ;
  • Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành công trình đường bộ, có thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ ít nhất 07 năm;
  • Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành giao thông đường bộ về công trình đường bộ, vận tải đường bộ và có thời gian ít nhất 10 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ; trong đó, đã tham gia xử lý an toàn giao thông từ 03 công trình đường bộ trở lên.

Xem thêm các nội dung sửa đổi tại: Nghị định 125/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/9/2019 sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Gởi câu hỏi

183

Văn bản liên quan