Sửa đổi hiệu lực thi hành tại Thông tư 37/2016/TT-NHNN

Đây là nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2016/TT-NHNN về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia được ban hành ngày 31/8/2018.

Cụ thể, theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 52 Thông tư 37/2016/TT-NHNN về hiệu lực thi hành, Thông tư 37/2016/TT-NHNN sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

Kể từ ngày Thông tư 37/2016/TT-NHNN có hiệu lực thi hành, các văn bản sau hết hiệu lực:

  • Thông tư 23/2010/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng;
  • Thông tư 13/2013/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2010/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng;
  • Điều 6 Thông tư 23/2011/TT-NHNN về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các thành viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư 21/2018/TT-NHNN.

Xem chi tiết tại: Thông tư 21/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 31/8/2018, thay thế Thông tư 23/2017/TT-NHNN.  

Gởi câu hỏi

564

Văn bản liên quan