Sửa đổi quy định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thuế

Thông tư 87/2018/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Theo quy định mới, Thông tư 87 đã sửa đổi quy định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thuế như sau:

  • Quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực kể từ khi đối tượng bị cưỡng chế chấp hành xong quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế hoặc đối tượng bị cưỡng chế đã nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước hoặc số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt bị cưỡng chế thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế hoặc nộp dần tiền thuế nợ hoặc không tính tiền chậm nộp;

  • Căn cứ để chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế là chứng từ nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước của đối tượng bị cưỡng chế hoặc quyết định gia hạn nộp thuế hoặc quyết định nộp dần tiền thuế nợ hoặc thông báo không tính tiền chậm nộp.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 87/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

375

Văn bản liên quan