Tài chính công đoàn: Những nội dung cần biết

Tài chính công đoàn: Những nội dung cần biết
Phú Thịnh

Luật Công đoàn năm 2012 bao gồm 6 Chương, 33 Điều. Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn;… trong đó nổi bật là nội dung về tài chính công đoàn.

 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 26 Luật Công đoàn 2012, tài chính công đoàn bao gồm các nguồn thu:

 • Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
 • Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;
 • Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Công đoàn thực hiện quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tài chính công đoàn được sử dụng cho hoạt động thực hiện quyền, trách nhiệm của Công đoàn và duy trì hoạt động của hệ thống công đoàn, bao gồm các nhiệm vụ sau đây:

 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động;
 • Tổ chức hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;
 • Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn vững mạnh;
 • Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; đào tạo, bồi dưỡng người lao động ưu tú tạo nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn;
 • Tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch cho người lao động;
 • Tổ chức hoạt động về giới và bình đẳng giới;
 • Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động khi ốm đau, thai sản, hoạn nạn, khó khăn; tổ chức hoạt động chăm lo khác cho người lao động;
 • Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong học tập, công tác;
 • Trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công đoàn không chuyên trách;
 • Chi cho hoạt động của bộ máy công đoàn các cấp;
 • Các nhiệm vụ chi khác.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 27 Luật Công đoàn 2012.

 

Gởi câu hỏi

157

Văn bản liên quan