Tài khoản Hệ thống giám sát dự án dùng vốn NN bị khóa khi nào?

Trong năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Hệ thống).

Theo đó, tài khoản trên Hệ thống nếu phát hiện đang sử dụng cho mục đích phá hủy dữ liệu, tấn công, dò quét Hệ thống sẽ bị khóa ngay lập tức.

Cũng theo Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT, tài khoản bị thu hồi khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử có chữ ký số hoặc văn bản điện tử có chữ ký số của cơ quan chủ quản.

Ngoài ra, để bảo đảm tính bảo mật, người sử dụng tài khoản phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

  • Người sử dụng phải đổi mật khẩu ban đầu trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được tài khoản.

  • Không tiết lộ mật khẩu cho người khác không có trách nhiệm cập nhật trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ. Trường hợp thay đổi người sử dụng tài khoản, người tiếp nhận bàn giao tài khoản phải đổi lại mật khẩu và thay đổi thông tin người sử dụng tài khoản trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ.

Xem chi tiết tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 20/11/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

160

Văn bản liên quan