Tài liệu phục vụ đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe từ 01/12/2019

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, tài liệu phục vụ đào tạo và quản lý đào tạo của cơ sở đào tạo lái xe được quy định tại Điều 6 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT và điều khoản sửa đổi tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT áp dụng từ 01/12/2019  như sau:

tai lieu phuc vu dao tao quan ly cua co so dao tao lai xe, Thong tu 38/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Giáo trình đào tạo lái xe phù hợp với giáo trình khung đào tạo lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành.

 • Biểu mẫu, sổ sách sử dụng đối với cơ sở đào tạo lái xe ô tô bao gồm:

  • Kế hoạch đào tạo theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 12;

  • Tiến độ đào tạo lái xe ô tô các hạng theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 12;

  • Sổ theo dõi thực hành lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Sổ lên lớp, sổ cấp chứng chỉ sơ cấp, sổ cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • Cơ sở đào tạo lái xe hạng A4 sử dụng các loại sổ tại theo dõi thực hành lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 và sổ lên lớp, sổ cấp chứng chỉ sơ cấp, sổ cấp chứng chỉ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 • Cơ sở đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A2, A3 sử dụng danh sách học viên đăng ký sát hạch làm tài liệu quản lý đào tạo. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô sử dụng dữ liệu quản lý thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1), dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên làm tài liệu quản lý đào tạo.

Đối với thời gian lưu trữ hồ sơ được thực hiện như sau:

 • Không thời hạn đối với sổ cấp chứng chỉ đào tạo;

 • 02 năm đối với bài thi tốt nghiệp, dữ liệu lưu trữ quản lý thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1), dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên và các tài liệu còn lại;

 • Việc hủy tài liệu hết giá trị theo quy định hiện hành.

Chi tiết xem tại Thông tư 38/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

286

Văn bản liên quan