Tài liệu về điều tra, đánh giá di sản địa chất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTNMT vào ngày 30/11/2017 quy định chi tiết tài liệu về điều tra, đánh giá di sản địa chất.

Theo đó, Thông tư 50 quy định tài liệu về điều tra, đánh giá di sản địa chất bao gồm:

- Tài liệu nguyên thuỷ về di sản địa chất:

  • Tài liệu thu thập, ghi chép, mô tả, ảnh chụp, video trong quá trình khảo sát thực địa;
  • Các sơ đồ, mặt cắt, bản đồ thành lập trong quá trình khảo sát thực địa;
  • Các mẫu vật thu thập tại thực địa; các kết quả phân tích về địa chất;

- Tài liệu tổng hợp về di sản địa chất:

  • Mặt cắt, sơ đồ, bản đồ di sản địa chất; các tài liệu phân tích, tổng hợp;
  • Kết quả điều tra, đánh giá và xác định giá trị di sản địa chất;

Các tài liệu tổng hợp về di sản địa chất được thành lập riêng cho từng kiểu di sản địa chất . Đối với bản đồ di sản địa chất phải đáp ứng các quy định về bản đồ di sản địa chất;

Ngoài ra, Thông tư 50 còn quy định về bản đồ di sản địa chất như sau:

  • Bản đồ di sản địa chất gồm các nội dung chính sau: các yếu tố tự nhiên; đặc điểm kinh tế, xã hội (giao thông, phân bố dân cư, cơ quan địa phương, công trình văn hóa, lịch sử, công trình xây dựng và công trình khác); vị trí, đặc điểm, quy mô phân bố điểm di sản địa chất; chỉ dẫn chi tiết các nội dung thể hiện trên bản đồ.
  • Bản đồ di sản địa chất có tỷ lệ phù hợp để thể hiện đầy đủ, rõ ràng các nội dung của điểm di sản địa chất, theo đó, phải có tỷ lệ từ 1:10.000 trở lên đối với bản đồ điều tra điểm di sản địa chất riêng lẻ, từ 1:25.000 trở lên đối với bản đồ điều tra cụm các điểm di sản địa chất.

Xem chi tiết Thông tư 50/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

176

Văn bản liên quan