Tài sản nào được đóng góp thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện?

Chính phủ ban hành Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, Điều 14 Nghị định 93/2019/NĐ-CP quy định tài sản được đóng góp thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi là quỹ) gồm:

tai san dong gop thanh lap quy tu thien, quy xa hoi, Nghi dinh 93/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Tiền đồng Việt Nam;

 • Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản khác) của công dân, tổ chức Việt Nam là sáng lập viên, của cá nhân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời điểm định giá tài sản không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ thành lập quỹ;

 • Trường hợp tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm cả tài sản khác không bao gồm tiền đồng Việt Nam thì số tiền đồng Việt Nam phải đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài sản.

Hơn nữa, đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

 • Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 6.500.000.000 đồng;

 • Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.300.000.000 đồng;

 • Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 130.000.000 đồng;

 • Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 25.000.000 đồng.

Đối với trường hợp có cá nhân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập quỹ phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam như sau:

 • Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 8.700.000.000 đồng;

 • Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.700.000.000 đồng;

 • Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.200.000.000 đồng;

 • Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 620.000.000 đồng.

Cần chú ý, tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ. Tài sản đóng góp để thành lập quỹ không bị tranh chấp hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính khác.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 93/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

539

Văn bản liên quan