Tài sản tại cơ quan của Đảng nguồn hình thành từ đâu?

Tài sản tại cơ quan của Đảng nguồn hình thành từ đâu?
Anh Tú

Ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng Sản Việt Nam.

 

Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 165/2017/NĐ-CP nêu rõ nguồn hình thành tài sản tại cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng bao gồm:

 • Tài sản được Nhà nước giao bằng hiện vật và tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước.
 • Tài sản đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển giao quyền sở hữu cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
 • Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm từ quỹ dự trữ của ngân sách Đảng và các nguồn kinh phí khác của Đảng.
 • Tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hiến, biếu, tặng cho, viện trợ, tài trợ và các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác cho Đảng (sau đây gọi là tài sản do tổ chức, cá nhân chuyển giao quyền sở hữu cho Đảng).
 • Tài sản được hình thành từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Khi sử dụng tài sản, cơ quan của Đảng và đơn vị sự nghiệp của Đảng phải có nghĩa vụ:

 • Bảo vệ, sử dụng tài sản đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm;
 • Lập quản lý hồ sơ tài sản, kế toán tài sản, kiểm kê, đánh giá lại tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định này và pháp luật về kế toán;
 • Báo cáo và công khai tài sản theo quy định;
 • Thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật;
 • Giao lại tài sản cho cơ quan có thẩm quyền khi có quyết định thu hồi của cơ quan, người có thẩm quyền;
 • Chịu sự giám sát, kiểm tra của Ủy ban kiểm tra thuộc cấp ủy và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Nghị định 165/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2018.

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan