Tài sản trang bị triển khai nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ

Nghị định 70/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018 quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, Nghị định 70 đưa ra một số quy định liên quan đến tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ cụ thể như sau:

Quản lý, sử dụng tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ

Theo Nghị định 70, nhà nước có quyền sở hữu đối với phần tài sản tương ứng với phần vốn đóng góp tại nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản với nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ được thực hiện theo Hợp đồng ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó phải thể hiện rõ phần quyền sở hữu tài sản thuộc về Nhà nước và hình thức xử lý;

Cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ ngân sách hỗ trợ quyết định hình thức xử lý Phần quyền sở hữu tài sản thuộc về nhà nước.

Hình thức xử lý phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước

Phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước được xử lý thông qua các hình thức sau:

 •  Nhà nước giao không bồi hoàn phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với:
  • Nhiệm vụ được Nhà nước hỗ trợ không quá 30% tổng số vốn;
  • Chương trình khoa học và công nghệ khác theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ có quy định về việc nhà nước chuyển giao không bồi hoàn tài sản trang bị.
 • Bán phần sở hữu của nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ hoặc bán cho tổ chức, cá nhân khác theo sự thỏa thuận của các đồng chủ sở hữu đối với trường hợp không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này.
 • Giao quyền sử dụng phần tài sản thuộc về nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì  thực hiện nhiệm vụ không nhận mua tài sản mà không bán được cho tổ chức, cá nhân khác.
 • Việc xem xét, quyết định việc giao trên cơ sở kết luận của Hội đồng nghiệm thu về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả thương mại hóa công nghệ, sản phẩm và đề nghị của cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện như sau:
  • Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
  • Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương 
  • Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc địa phương quản lý:  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Tổ chức chủ trì có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản thông qua việc thương mại hóa kết quả.
 • Trình tự, thủ tục giao quyền sử dụng phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước được thực hiện theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nghị định 70/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

307

Văn bản liên quan