Tập trung đầu tư hệ thống nước sinh hoạt cho vùng sâu, vùng xa

Ngày 01/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, trong nhiệm vụ hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT đã sửa đổi một số nội dung như sau:

  • Đẩy mạnh đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước tập trung nông thôn hiện có cho các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc,…  theo quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg.

  • Trong đó, ưu tiên đầu tư mở rộng cấp nước từ các công trình cấp nước đô thị và các công trình cấp nước hiện có, có khả năng mở rộng; đối với khu vực chưa có điều kiện đầu tư công trình cấp nước tập trung, hỗ trợ, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt từ công trình cấp nước phân tán hộ gia đình, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 16/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan