Tàu biển tuyến quốc tế dung tích từ 500 trở lên phải có GCNLĐ hàng hải

Tàu biển Việt Nam là tàu biển được đăng ký trong sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam hoặc từ khi được cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt Nam.

Theo Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định tuyến quốc tế là tuyến hành trình của tàu biển Việt Nam giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển nước ngoài hoặc giữa các cảng biển nước ngoài.

Tàu biển tuyến quốc tế dung tích từ 500 trở lên phải có GCNLĐ hàng hải, 121/2014/NĐ-CP

Tàu biển tuyến quốc tế dung tích từ 500 trở lên phải có GCNLĐ hàng hải (Hình minh họa)

Theo đó, Nghị định này quy định về việc kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải đối với tàu biển như sau:

- Tàu biển phải được kiểm tra về điều kiện lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước Lao động hàng hải năm 2006.

- Tàu biển hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 500 trở lên phải có Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra điều kiện lao động trên tàu biển; cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho tàu biển..

Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra đối với tàu biển phải tuân thủ quy định sau:

  • Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải thực hiện việc thanh tra, kiểm tra điều kiện lao động, sinh hoạt của thuyền viên trên tàu biển theo quy định của Nghị định này và pháp luật Việt Nam có liên quan.

  • Việc thanh tra, kiểm tra quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động của tàu biển.

  • Chủ tàu và thuyền trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện để Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ hàng hải thanh tra, kiểm tra tàu biển và có trách nhiệm khắc phục vi phạm, khiếm khuyết về điều kiện lao động, sinh hoạt của thuyền viên.

Ngoài ra, chủ tàu còn phải có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của thuyền viên. Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại của thuyền viên phải được cung cấp cho tất cả thuyền viên và được lưu giữ trên tàu.

Chi tiết xem tại Nghị định 121/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/03/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

62

Văn bản liên quan