TCTD phải đáp ứng điều kiện gì để được NHNN tái cấp vốn?

Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 18/2015/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động của tổ chức tín dụng trong quá trình xử lý nợ xấu theo Nghị định 53/2013/NĐ-CPNghị định 34/2015/NĐ-CP .

điều kiện tái cấp vốn tổ chức tín dụng, 18/2015/TT-NHNN

Hình minh họa

Theo Thông tư 18/2015/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước xem xét và quyết định tái cấp vốn khi tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Là tổ chức tín dụng quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này, sở hữu hợp pháp trái phiếu đặc biệt đang lưu ký tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước chưa được Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Quản lý tài sản) thanh toán.

- Trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt theo quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP , Nghị định 34/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Mức tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt, kết quả trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt và kết quả xử lý nợ xấu nhưng không vượt quá 70% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt; đối với tổ chức tín dụng đang thực hiện phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt, mức tái cấp vốn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định từng trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá 100% tổng mệnh giá trái phiếu đặc biệt.

Xem chi tiết tại Thông tư 18/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ 10/12/2015.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

100

Văn bản liên quan