Thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

Tổ chức đấu giá tài sản bằng hình thức trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện cần thiết, các điều kiện phải được thẩm định bởi Sở Tư pháp theo quy định như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản gửi Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở.

2. Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; thành phần Hội đồng gồm đại diện Sở Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, công nghệ thông tin.

3. Hội đồng thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến xem xét, thẩm định theo các nội dung sau đây:

  • Cơ sở pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến;
  • Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự vận hành Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến;
  • Tính an toàn, bảo mật của hệ thống đấu giá trực tuyến;
  • Tính năng hiển thị, ghi nhận, lưu giữ, trích xuất của hệ thống đấu giá trực tuyến;
  • Phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật;
  • Tính khả thi, hiệu quả của việc triển khai hệ thống đấu giá trực tuyến trong thực tiễn.

Xem chi tiết tại Nghị định 62/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2017.

- Ngọc Duyên -

Gởi câu hỏi

158

Văn bản liên quan