Thẩm định thành lập tổ chức hành chính dựa trên nội dung gì?

Vừa qua, Nghị định 158/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Theo như Nghị định 158, nội dung thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính bao gồm:

  • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập tổ chức;

  • Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, tên gọi, loại hình tổ chức, địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính;

  • Hồ sơ, thủ tục thành lập tổ chức theo quy định;

  • Điều kiện bảo đảm hoạt động đối với tổ chức hành chính khi được thành lập;

  • Việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật;

  • Tính khả thi của việc thành lập tổ chức hành chính;

  • Dự thảo văn bản của cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức hành chính.

Lưu ý: Đối với những vấn đề chưa rõ thì cơ quan, tổ chức thẩm định yêu cầu phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc tổ chức họp với cơ quan, tổ chức trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định.

Xem thêm cơ quan thẩm định tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

168

Văn bản liên quan