Thẩm quyền của CT UBND trong VPHC về kinh doanh xăng dầu

Ngày 11/10/2020, Nghị định 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu sẽ có hiệu lực.

Thẩm quyền của CT UBND trong VPHC về kinh doanh xăng dầu , Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Thẩm quyền của CT UBND trong VPHC về kinh doanh xăng dầu - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 56 Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

 • Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 56 Nghị định 99/2020/NĐ-CP;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

 • Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 26/8/2020.              

Lê Vy

Gởi câu hỏi

261

Văn bản liên quan