Thẩm quyền của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển

Ngày 07/02/2018 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BGTVT quy định cụ thể về thẩm quyền của Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển

Theo đó, Thông tư 07 quy định sau khi kết thúc kiểm tra, nếu tàu biển có khiếm khuyết thì Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển có thẩm quyền:

  • Yêu cầu tàu biển khắc phục khiếm khuyết trước khi khởi hành.

  • Cho phép tàu biển khắc phục khiếm khuyết ở cảng tới.

  • Cho phép tàu biển khắc phục khiếm khuyết trong vòng 14 ngày.

  • Cho phép tàu biển khắc phục khiếm khuyết trong vòng 03 tháng.

  • Cho phép tàu biển khắc phục khiếm khuyết theo kế hoạch thỏa thuận.

  • Lưu giữ tàu biển.

  • Các hành động khác: ghi cụ thể hành động cho phép.

  • Xác nhận khiếm khuyết đã được khắc phục.

Xem chi tiết Thông tư 07/2018/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/4/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

75

Văn bản liên quan