Thẩm quyền giải quyết tố cáo trong CAND về an ninh, trật tự

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân.

Theo đó, Nghị định 22/2019/NĐ-CP phân chia thẩm quyền giải quyết tố cáo về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự như sau:

  • Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an các cấp có thẩm quyền giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý được giao.

  • Cán bộ, chiến sĩ Công an không giữ chức vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong khi thi hành công vụ có thẩm quyền giải quyết đối với tố cáo mà nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thuộc phạm vi quản lý được giao.

  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan khác ngoài Công an nhân dân, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải trao đổi với cơ quan chức năng có liên quan để thống nhất việc phân công chủ trì, phối hợp giải quyết tố cáo. Nếu không thống nhất được thì báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an cấp trên trực tiếp xem xét.

  • Trong thời gian trao đổi, báo cáo nếu hành vi bị tố cáo thuộc trường hợp tại khoản 2 Điều 27 Luật Tố cáo, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị Công an có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải áp dụng biện pháp cần thiết hoặc thông báo ngay cho cơ quan, đơn vị Công an, tổ chức, cá nhân khác để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

  • Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự có dấu hiệu tội phạm do cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Xem thủ tục giải quyết tố cáo tại Nghị định 22/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

619

Văn bản liên quan