Thẩm quyền, thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Thông tư 04/2018/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành thay thế Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Thông tư 04 nêu rõ: Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán thì cấp đó có thẩm quyền quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán được quy định như sau:

  • Người đứng đầu đơn vị kế toán quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
  • Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do miễn nhiệm, thay thế và tài liệu có liên quan kèm theo.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 04/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/5/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,691

Văn bản liên quan