Thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản theo luật hiện hành

Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 được ban hành ngày 23/11/2012. Luật này đã sửa đổi, bổ sung nhiều điều khoản tại Luật phòng, chống tham nhũng 2005. Tiêu biểu là nội dung bổ sung mới về thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản.

Cụ thể, theo Khoản 20 Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 bổ sung Điều 47a vào sau Điều 47 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, các quy định về thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản như sau:

Khi có một trong các căn cứ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 47 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây có quyền yêu cầu người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức ra quyết định xác minh tài sản:

  • Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;
  • Cơ quan thường vụ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến được bầu tại đại hội của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
  • Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có quyền yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến được Hội đồng nhân dân bầu;
  • Hội đồng bầu cử, Ủy ban bầu cử hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có quyền yêu cầu xác minh tài sản đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;
  • Chủ tịch nước có quyền yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến được bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  • Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền yêu cầu xác minh tài sản đối với người dự kiến được bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác có quyền yêu cầu xác minh tài sản nếu trong quá trình tiến hành kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát có kết luận về trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản liên quan đến hành vi tham nhũng.

Xem thêm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại: Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012 có hiệu lực ngày 01/2/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật phòng, chống tham nhũng 2005

Gởi câu hỏi

216

Văn bản liên quan