Thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Bộ Công thương

Thông tư 19/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Theo quy định mới, việc đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết của Bộ Công thương sẽ được tiến hành thẩm tra trước khi thẩm định. Cụ thể:

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm thẩm tra đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết do các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

  • Hồ sơ gửi Vụ Pháp chế thẩm tra gồm các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 19.
  • Chậm nhất vào ngày 30 tháng 9 hàng năm, đơn vị đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết phải gửi hồ sơ đề nghị xây dựng đến Vụ Pháp chế để thẩm tra.

2. Vụ Pháp chế thẩm tra hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do đơn vị đề nghị xây dựng gửi đến.

3. Nội dung thẩm tra tập trung vào các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều 39 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ ý kiến của Vụ Pháp chế về nội dung thẩm tra quy định tại khoản 3 trên và về việc đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Thông tư 19/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/9/2018, thay thế Thông tư 08/2016/TT-BCT.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

193

Văn bản liên quan