Thăng cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp khi nâng lương

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đó, việc thăng cấp bậc quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp khi được nâng lương được Thông tư 170/2016/TT-BQP quy định như sau:

  • Quân nhân chuyên nghiệp được thăng cấp bậc quân hàm khi cấp bậc quân hàm đang giữ thấp hơn cấp bậc quân hàm tương ứng với mức lương được nâng theo Điều 4 Thông tư 170.

  • Trường hợp cấp bậc quân hàm đang giữ bằng bậc quân hàm cao nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thì chỉ xét nâng lương hoặc cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, không thăng cấp bậc quân hàm.

  • Trường hợp cấp bậc quân hàm đang giữ cao hơn bậc quân hàm cao nhất theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thì được bảo lưu.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 170/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

134

Văn bản liên quan