Thành lập quỹ từ thiện theo di chúc được thực hiện như thế nào?

Đây là quy định quan trọng được đề cập tại Thông tư 02/2013/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Theo đó, Điều 2 Thông tư 02/2013/TT-BNV quy định trường hợp thành lập quỹ theo di chúc thì di chúc của người để lại tài sản thừa kế cho công dân, tổ chức Việt Nam với nghĩa vụ thực hiện yêu cầu lập quỹ phải được lập dưới hình thức di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc di chúc bằng văn bản có chứng thực theo quy định của pháp luật.

thanh lap quy tu thien theo di chuc, thong tu 02/2013/TT-BNV

Hình minh họa (nguồn internet)

Bên cạnh đó, Thông tư 02 cũng quy định việc thành lập quỹ theo yêu cầu của người hiến, tặng tài sản thông qua hợp đồng ủy quyền là việc người hiến, tặng tài sản cho bên nhận hiến, tặng tài sản (công dân hoặc tổ chức) với điều kiện bên nhận hiến, tặng tài sản có trách nhiệm đứng ra thành lập quỹ thông qua hợp đồng ủy quyền với vai trò là sáng lập viên thành lập quỹ. Hợp đồng ủy quyền phải bằng văn bản và được công chứng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, trường hợp công dân, tổ chức nhận thừa kế hoặc nhận hiến, tặng tài sản không đủ số lượng sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 30/2012/NĐ-CP thì công dân, tổ chức nhận thừa kế hoặc nhận hiến, tặng có trách nhiệm bổ sung đủ số lượng sáng lập viên theo quy định, sáng lập viên được bổ sung không phải góp tài sản để thành lập quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 30/2012/NĐ-CP .

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 02/2013/TT-BNV có hiệu lực từ 01/6/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

64

Văn bản liên quan