Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BCT vào ngày 03/8/2017 quy định chi tiết về thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu.

Theo đó Thông tư 13 quy định thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu chính (than, khí) của nhà máy điện tháng t, năm j   (đồng/kWh) được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

  • : Thành phần giá biến đổi điều chỉnh theo biến động của chi phí nhiên liệu chính (than, khí) của nhà máy điện Năm cơ sở (đồng/kWh);
  • kHS,j: Tỷ lệ suy giảm hiệu suất năm thứ j (%);
  • : Giá nhiên liệu chính (than, khí) cho phát điện tại thời điểm thanh toán tháng t, năm j, được tính bằng đồng/tấn đối với nhiên liệu than hoặc đồng/BTU đối với nhiên liệu khí;
  • Lưu ý đối với nhiên liệu than của Hợp đồng nhập khẩu than hoặc than được cấp từ nhiều hợp đồng: Giá than tại thời điểm thanh toán tháng t, năm j;
  • : Giá nhiên liệu chính (than, khí) cho phát điện tại Năm cơ sở, được xác định theo quy định, tính bằng đồng/tấn đối với nhiên liệu than hoặc đồng/BTU đối với nhiên liệu khí.

Xem chi tiết Thông tư 13/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 19/9/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan