Thành phần giá vận hành khi xác định giá hợp đồng của nhà máy nhiệt điện

Ngày 03/8/2017 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 13/2017/TT-BCT nhằm quy định chi tiết thành phần giá vận hành khi xác định giá hợp đồng của nhà máy nhiệt điện

Theo đó Thông tư 13 quy định thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công tháng t, năm j ( ) được xác định như sau:

Đối với trường hợp mức lương tính toán trong phương án giá điện bằng mức lương tối thiểu vùng thì thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công được xác định theo công thức sau (đồng/kWh):

Trong đó:

  • : Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công (đồng/kWh);
  • : Mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm thanh toán tháng t, năm thứ j (đồng/người/tháng);
  • : Mức lương tối thiểu vùng Năm cơ sở (đồng/người/tháng).

Đồng thời Thông tư 13 quy định đối với trường hợp mức lương tính toán trong phương án giá điện cao hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc tổng chi phí nhân công TCnc được tính toán theo tỷ lệ chi phí nhân công của nhà máy điện thì thành phần giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công được xác định theo công thức sau (đồng/kWh):

Trong đó:

  • : Giá vận hành và bảo dưỡng cố định theo chi phí nhân công (đồng/kWh);
  • i: Tỷ lệ trượt thành phần giá vận hành và bảo dưỡng theo chỉ số giá tiêu dùng cả nước của Việt Nam (CPI) năm (l-1) so với năm (l-2) nhưng không vượt quá 2,5%/năm, theo chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 12 của năm liền kề trước năm j, công bố trên Trang thông tin điện tử thống kê của Tổng cục Thống kê;
  • l: Số thứ tự năm thanh toán tính từ Năm cơ sở (đối với Năm cơ sở l = 1, i1 = 0).

Xem chi tiết Thông tư 13/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 19/9/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan