Thành phần và số lượng người tham dự cuộc họp trong cơ quan nhà nước

Ngày 09/11/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg nhằm quy định cụ thể về thành phần và số lượng người tham dự cuộc họp trong cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Quyết định 45 quy định tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp người chủ trì họp quyết định thành phần, số lượng đại biểu tham dự. Thành phần dự họp là những người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, người trực tiếp tham mưu xử lý và người có liên quan trực tiếp đến thực hiện kết luận cuộc họp.

  • Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được mời họp có trách nhiệm cử người tham dự cuộc họp đúng thành phần, có đủ thẩm quyền, năng lực, trình độ đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp.

  • Trường hợp người được triệu tập hoặc được mời tham dự là thủ trưởng cơ quan, đơn vị không thể tham dự thì phải báo cáo người chủ trì cuộc họp và nếu được sự đồng ý thì ủy quyền cho cấp dưới có đủ khả năng đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp đi thay.

Xem chi tiết Quyết định 45/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/12/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

1,395

Văn bản liên quan